Oppilashuolto

Oppilashuolto perusopetuksessa

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa  oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tällä tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko  oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista on luonnollisesti oppilaitoksen henkilökunnalla.

Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, johon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Mahdollisen huolen noustessa esiin, se otetaan ensin puheeksi oppilaan kanssa, minkä jälkeen asia pyritään aina jakamaan huoltajien kanssa. Tarpeen vaatiessa oppilaalle tarjotaan mahdollisuutta tavata koululla työskentelevää kuraattoria tai psykologia ns.psykososiaaliset teemat), tai terveyteen liittyvissä asioissa kouluterveydenhoitajaa, jonka kautta saa kontaktin koululääkäriin.

Monisäikeisimmissä pulmissa voidaan oppilaan ja huoltajan suostumuksella kutsua koolle monialainen yksilökohtainen oppilashuollon asiantuntijaryhmä, joka kartoittaa tilanteen ja etsii siihen ratkaisuja. Oppilashuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Oppilashuollon palvelujen henkilökunta

Esi- ja perusopetuksen  oppilaiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointi sekä kotien ja oppilaitoksen välisen yhteistyön toteuttaminen on kaikkien oppilaitoksessa oppilaiden kanssa työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden vastuulla.

Oppilashuollon palvelujen (EKSOTE) työntekijöiden tehtäväkuvat ovat seuraavanlaiset:

Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveiden elämäntapojen edistäminen. Yhdessä kodin ja koulun kanssa terveydenhoitaja tukee terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä sekä auttaa luomaan perustaa aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuvat pääsääntöisesti terveyskeskuksessa. 8. luokalla järjestetään laaja, lääkäriosuuden sisältävä terveystarkastus, johon myös vanhemmat kutsutaan mukaan. Muilla luokilla kouluterveydenhoitaja tapaa lapsen.

Koululääkärin tehtävänä on toimia lääketieteellisenä asiantuntijana oppilaan kasvun ja kehityksen seurannassa sekä niihin liittyvien ongelmien selvittelyssä.  Koululääkäriin saa yhteyden kouluterveydenhoitajan kautta.

Kuraattori on perusopetuksessa toimiva koulun sosiaalialan työntekijä. Kuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisönkin hyvinvoinnin tukemista. Kuraattori ja vastaava kuraattori toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun työntekijöiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja ammattilaisten kanssa.

Koulupsykologi on tarvittaessa auttamassa lasten kouluselviytymistä, mikäli lapsen oppimisessa tai kehityksessä ilmenee pulmia. Yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien kanssa tehtyjen selvittelyjen pohjalta koulupsykologi suosittelee lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen tarvittavia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutusta.

Erityistuen yhteistyökumppanit

Tarvittaessa oppilas ja perhe ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluihin, joita ovat mm. perheneuvola, lapsi- ja nuorisovastaanotto, erikoissairaanhoidon palvelut tai lastensuojelun eri palvelut. Kaikki edellä mainitut palvelut ovat saatavilla keskitetysti Eksoten Lasten ja nuorten talosta Lappeenrannan Rakuunamäeltä.

Hammashuolto

Tarkemmat tiedot www.eksote.fi

Terveystarkastukset

1. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus,
opettajan palaute).
2. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus.
3. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus.
4. luokka Terveydenhoitajan terveystarkastus.
5. luokka Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus,
opettajan palaute ja palaute Move-testistä).
6. luokka terveydenhoitaja tarkastus
7. luokka
Terveydenhoitajan terveystarkastus. Yläkoulun koulukuraattori käy tutustumassa uusiin
7.- luokkalaisiin. Tavoitteena on varmistaa myönteinen ryhmäytyminen uudessa
kouluyhteisössä.
8. luokka
Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus,
opettajan palaute ja palaute Move-testistä).
9. luokka
Terveydenhoitajan terveystarkastus.